فایل word مقاله نقش بستر حاوی نانو رشته های درهم بافته بر تمایز سلول های شبه هپاتوسیتی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش در محیط آزمایشگاهی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله نقش بستر حاوی نانو رشته های درهم بافته بر تمایز سلول های شبه هپاتوسیتی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش در محیط آزمایشگاهی :

فایل word مقاله نقش بستر حاوی نانو رشته های درهم بافته بر تمایز سلول های شبه هپاتوسیتی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش در محیط آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در تابستان 1389 در یاخته از صفحه 275 تا 287 منتشر شده است.
نام: نقش بستر حاوی نانو رشته های درهم بافته بر تمایز سلول های شبه هپاتوسیتی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش در محیط آزمایشگاهی
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول بنیادی مزانشیمی
مقاله تمایز
مقاله هپاتوسیت
مقاله نانو رشته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیریایی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده ولوجردی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسونی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: بهاروند حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مطالعه تاثیر بستر حاوی نانو رشته های درهم بافته (Ultraweb Nanofibers) بر تمایز سلول های شبه هپاتوسیتی مشتق از سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش در محیط آزمایشگاهی.
مواد و روشها: سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش بر روی غشای پایه مصنوعی حاوی بستر نانو رشته ای (گروه نانو مثبت) و پلیت هایی (گروه نانو منفی) که هر دو توسط ماتریژل پوشش داده شده بودند, کشت شده و با استفاده از فاکتورهای رشد و تمایزی به مدت 36 روز به سمت تولید سلولهای شبه هپاتوسیتی القا گردیدند. سپس جهت تعیین نقش نانو, رشته ها در روند تمایز هپاتوسیتی, میزان بیان mRNA ژن های اختصاصی کبدی (CK 7, AFP, FOXa2, ALB, CYP1a1, HNF4a) توسط روش Real Time-PCR, همچنین فراساختار سلولهای تمایز یافته توسط میکروسکوپ الکترونی ترانسمیشن و اسکنینگ مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: در هر دو گروه نانو (مثبت و منفی) ژنهای اختصاصی کبدی در یک الگوی وابسته به زمان بیان گردیدند. اما روند بیان این ژن ها به ویژه FOXa2و HNF4a در گروه نانو مثبت نسبت به گروه نانو منفی بهتر بود (P<0.05). همچنین فراساختار سلولها در روز 36 تمایز در گروه نانو مثبت بالغ تر از گروه نانو منفی بود.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که خصوصیات توپوگرافیک حاصل از نانو رشته های در هم بافته موجود در بستر سلولی, در ایجاد سلولهای شبه هپاتوسیتی مشتق از سلولهای بنیادی مزانشیمی در محیط آزمایشگاهی نقش موثری دارد.

لینک کمکی