فایل word مقاله بررسی تاثیر پیشینه های آموزشی و تجربی مدیران بر سبک مدیریت تعارض آنها از دیدگاه دبیران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی تاثیر پیشینه های آموزشی و تجربی مدیران بر سبک مدیریت تعارض آنها از دیدگاه دبیران :

فایل word مقاله بررسی تاثیر پیشینه های آموزشی و تجربی مدیران بر سبک مدیریت تعارض آنها از دیدگاه دبیران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در پاییز 1387 در فناوری آموزش (فناوری و آموزش) از صفحه 49 تا 65 منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر پیشینه های آموزشی و تجربی مدیران بر سبک مدیریت تعارض آنها از دیدگاه دبیران
این مقاله دارای 17 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیشینه های آموزشی و تجربی
مقاله سبکهای مدیریت تعارض
مقاله مدیریت آموزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیکنامی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: مشفقی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: مشفقی مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این تحقیق, بررسی تاثیر متغیرهای مستقل آموزش ضمن خدمت, رشته تحصیلی, مدرک تحصیلی و سابقه خدمتی, بر سبک مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه نظری دخترانه در ناحیه 1 شهر شیراز در سال تحصیلی 1386-87 از دیدگاه دبیران است. در این تحقیق از روش تحقیق علی- مقایسه ای بهره گرفته شده است. در این پژوهش دو نمونه بررسی شده است. حجم نمونه از گروه مدیران, 55 نفر و از گروه دبیران 165 نفر است. دو پرسش نامه یکی در مورد اطلاعات جمعیت شناختی مدیران که توسط آنها تکمیل شده و دیگری جهت تشخیص سبک تعارض, مورد استفاده قرار گرفته که توسط دبیران تکمیل شده و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرانباخ, 0845 بوده است. پس از محاسبه شاخص های مربوط به آمار توصیفی و نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل آزمون آن با استفاده از روش مانوا نتیجه آن است که متغیر مستقل سابقه, بر سبک های مدیریت تعارض اثر دارد. همچنین برای تعیین سبک غالب مورد استفاده مدیران, از آزمون تحلیل واریانس فرید من, استفاده شد. نتیجه این آزمون نشان داد که سبک غالب مورد استفاده مدیران سبک تشریک مساعی است.

لینک کمکی