فایل word مقاله بررسی تاثیر تراکم کرم E.Foetida بر pH, نسبت C/N و سرعت فرایند در فرایند تولید ورمی کمپوست از پسماندهای غذایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی تاثیر تراکم کرم E.Foetida بر pH, نسبت C/N و سرعت فرایند در فرایند تولید ورمی کمپوست از پسماندهای غذایی :

فایل word مقاله بررسی تاثیر تراکم کرم E.Foetida بر pH, نسبت C/N و سرعت فرایند در فرایند تولید ورمی کمپوست از پسماندهای غذایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در زمستان 1388 در محیط شناسی از صفحه 93 تا 98 منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر تراکم کرم E.Foetida بر pH, نسبت C/N و سرعت فرایند در فرایند تولید ورمی کمپوست از پسماندهای غذایی
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم
مقاله ورمی کمپوست
مقاله سرعت فرایند
مقاله E.Foetida
مقاله پسماند غذایی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روزانه مقادیر زیادی زباله از اجتماعات انسانی به روش های مختلف دفع می شود. بخش چشمگیری از این زباله ها را مواد آلی تشکیل می دهند که بازیافت این مواد و بهره گیری از آنها به روش های مختلف به علت جلوگیری از آسیب به محیط زیست و حفظ منابع و انرژی مورد توجه انسان قرار دارد. یکی از روش های مناسب بازیافت این مواد, تولید کود آلی با استفاده از روش ورمی کمپوست است که با بهره گیری از خصوصیات کرم های خاکی به تغییر و تبدیل مواد زاید آلی به کود آلی مناسب کمک می کند. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر تراکم کرم ها بر مقادیر pH و نسبت C/N که از شاخص های مهم کیفی کمپوست هستند و همچنین سرعت پیشرفت فرایند است. در این مطالعه از کرم خاکی گونه Eisenia Foetida استفاده شد و 5 محیط شامل 1 محیط شاهد و 4 محیط با تعداد کرم های متفاوت ایجاد شده و مقادیر pH, نسبت C/N و سرعت فرایند بررسی شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر معنی دار افزایش تعداد کرم بر pH نیست (p-value>0.05). این مساله نشان می دهد که افزایش تراکم کرم از 0 تا 24 تاثیر چندانی در تغییرات pH نداشته است. ولی میانگین pH در محیط های با کرم بیشتر, پایین تر است. بین تراکم کرم ها و نسبت C/Nرابطه معنی داری به دست آمد. در تاثیر بر نسبت C/N, تراکم 0 و 6 کرم تفاوت معنی داری نشان ندادند ولی بین 0 کرم و سایر محیط ها با تعداد کرم بیشتر, تفاوت معنی داری در نسبتC/N وجود داشت. کمترین مقدار نسبت C/N در محیط با تراکم 18 کرم به دست آمده که آن را در حد استاندارد کلاس B کمپوست طی 1 ماه فرایند شدن, قرار می دهد. همچنین بیشترین سرعت فرایند در تراکم 18 کرم در 70 گرم پسماند غذایی به دست آمد.

لینک کمکی